LListes provisionals d'Ajudes al menjador/Listas provisionales de ayudas al comedor.

septiembre 07, 2015

Ha eixit la llista provisional de la puntuació obtinguda pels sol·licitants d’ajudes assistencials de menjador escolar. Passeu per la secretaria del col·legi per vore la resolució i actuar en conseqüència./ Ha salido la lista provisional de la puntuación obtenida por los solicitantes de ayudas asistenciales de comedor escolar. Pasad por la secretaría del colegio para ver la resolución y tomar decisiones.

Alumnes de 3 anysOFERTA D’EXTRAESCOLARS 2015 – 2016