Departaments Generals - Medi Ambient

INTRODUCCIÓ: LES COMISSIONS

Fruit de les inquietuds pedagògiques que s’expressen en el claustre de professores i potenciades des de l’equip directiu, es desenrotllen tota una sèrie d’iniciatives d’innovació pedagògica que es tradueixen en el desenvolupament de nombrosos projectes i experiències.

De totes aquestes experiències, tres són els projectes que en l’actualitat el col·legi La Milagrosa consolida al seu organigrama i que garanteixen una completa formació de l’alumnat, més enllà fins i tot de la pròpia tasca docent, íntimament lligada amb els objectius fonamentals del centre. (N)

Aquestos projectes permeten el desenvolupament d’aspectes, no sols de l’activitat docent diària, sinó també d’aquells que queden normalment al marge d’aquesta, i que resulten absolutament necessaris per al desenvolupament de l’alumnat.

El treball dins d’aquestos projectes comporten la creació d’unes comissions per tal de donar més força a l’estructura del centre, i així consolidar-se en la vida quotidiana del col·legi com a referent de qualitat educativa.

Les comissions estan formades per membres del claustre de professors del centre, representants de l’AMPA i, puntualment, alumnat. No es pretén mantindre un estructura rígida, per la qual cosa és flexible respecte el nombre de components de cada sector, així com la seua permanència en la mateixa. Cada curs escolar s’establiran els components de la comissió i podrà estar formada per qualsevol membre de la Comunitat Educativa.

Les comissions podran adoptar diverses estructures internes per tal de donar una millor resposta als objectius prèviament establerts: equips de millora, equips de treball, grup de formació en centres… inclús optar a les subvencions administratives mitjançant la presentació dels respectius projectes de treball.

Cada comissió concretarà anualment el seu projecte mitjançant un pla d’actuacions que es recollirà a la PGA.
PROJECTE MEDIAMBIENTAL

És un projecte que naix del convenciment de tota la comunitat educativa de la importància de desenvolupar accions relatives a la preservació del medi ambient i els recursos naturals. Comença a consolidar-se al centre al curs 2003-2004.

Objectius generals:

Promoure la sensibilització, implicació i compromís de tota la comunitat educativa en activitats d’educació ambiental.

Millorar la pràctica ambiental del centre escolar a la recerca d’un centre més sostenible i solidari.

 

AVALUACIÓ

ACTES COMISSIONS
ACTA TRIMESTRAL D’AVALUACIÓ
MEMÒRIA FINAL DE CURS
ENQUESTES D’OPINIÓ
FULLS DE RECLAMACIONS
INSPECCIÓ EDUCATIVA
AUDITORIES QUALITAT EDUCATIVA